Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta plana web guarda petits fragments d'informació (cookies) en el vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Vostè pot desactivar l'ús de cookies modificant la configuració del seu navegador. Navegar per la nostra plana web sense canviar la configuració del navegador fa que vostè ens està autoritzant a emmagatzemar aquesta informació en el seu dispositiu.

CONDICIONS GENERALS D'ARRENDAMENT DE VEHICLES

A causa de les especials circumstàncies pel COVID 19, informem als nostres clients, que en el cas de no poder servir el cotxe a la categoria per ells desitjada se'ls lliurarà un model o categoria similar. O en el supòsit que no disposem de cotxes similars i / o no poder lliurar-li el vehicle, se'ls informarà amb antelació. Gràcies per la seva comprensió.

Les presents condicions generals regularan la relació contractual entre Vima Rent a Car, SL ("L'arrendador") i el client ("l'arrendatari"), en virtut de les quals el primer cedeix al segon l'ús d'un vehicle pel termini, preu i altres condicions que són de veure del contracte de lloguer.

 • A. UTILITZACIÓ DEL VEHICLE
  • 1. L'arrendatari rep el vehicle descrit en el contracte en correcte estat de funcionament i sense deficiències, amb un joc de claus, eines i accessoris, especialment armilles reflectants, cosa que haurà de comprovar l'arrendatari a l'inici de l'arrendament, notificant qualsevol deficiència a l'estació en la que va llogar el vehicle. L'arrendatari també haurà de comprovar que les cadires infantils estan correctament ancorades. L'arrendador no assumeix responsabilitat per la falta de comprovació d'aquests aspectes que són exclusiva responsabilitat de l'arrendatari. És obligatori que l'arrendatari porte sempre el seu exemplar del contracte de lloguer.
  • 2. L'arrendatari es compromet a utilitzar el vehicle i els accessoris amb diligència ia tornar en el mateix estat en què se li van lliurar., Permetre la realització de les inspeccions de seguretat que siguin procedents, i conduir el vehicle complint amb les normes del Codi de la Circulació.
  • 3. En el cas que durant l'arrendament sigui necessària una reparació de qualsevol de les parts del vehicle que puguin afectar la seguretat de la conducció, l'arrendatari ha d'informar Vima rent a Car i se li comunicarà els passos a seguir.
  • 4. En els arrendaments de vehicles comercials proveïts d'un dipòsit AdBlue ®, ha l'arrendatari tenir cura que el dipòsit estigui sempre prou ple, responent dels perjudicis que s'ocasionin per l'incompliment d'aquesta obligació, especialment de qualsevol sanció o multes administratives.
  • 5. Els sistemes de subjecció com són les cadires de nen, cadires amb respatller entre d'altres, sempre seran muntats i/o supervisats per els pares, sent aquests els responsables del seu correcte ús i ancoratge d'ells dins el cotxe.
 • B. RESERVES
  • 1. Les reserves es refereixen a categories de vehicles. La reserva en una categoria no confereix el dret a l'assignació d'un model concret dins de la mateixa.
  • 2. L'arrendador mantindrà la reserva fins a noranta minuts després de l'hora convinguda, no estant obligat a prestar el servei en les condicions pactades transcorregut aquest termini, aquest punt no és aplicable si la demora en la recollida del vehicle és a causa de l'arribada tardana de l'avió. Les cancel·lacions s'hauran d'efectuar amb una antelació mínima de 24 hores respecte de l'inici de l'arrendament.
 • C. CONDUCTORS AUTORITZATS, USOS PERMESOS.
  • 1. Al lliurament del vehicle l'arrendatari haurà de presentar el permís de conduir vàlid per al lloguer del vehicle i vigent al país de lloguer. En cas de reserves de tarifa prepagament l'arrendatari haurà de presentar el mitjà de pagament utilitzat per a la realització de la reserva. En cas de que l'arrendatari no presenti aquests documents, l'arrendador ha de resoldre el contracte de lloguer; sense que procedeixi cap indemnització a l'arrendatario.El vehicle només podrà ser conduït pel arrendatari, així com aquelles persones designades en el contracte d'arrendament. serà responsabilitat l'arrendatari que qualsevol conductor estigui en possessió d'un permís de conducció en vigor i vàlid per als països en els quals s'utilitzi el vehicle. A requeriment de l'arrendador haurà de relacionar les persones pel mateix autoritzades per conduir el vehicle, indicant per escrit nom, cognoms i direcció dels mateixos. Això serà especialment aplicable quan les autoritats requereixin a l'arrendador perquè identifiqui al conductor que hagués comès una infracció.
  • 2. El vehicle només podrà ser utilitzat en camins i carreteres públics. Queda expressament prohibit: a) Participar amb el vehicle en carreres, concursos o desafiaments de qualsevol naturalesa, b) Utilitzar el vehicle per a la realització de pràctiques de conducció, c) Utilitzar el vehicle per a proves, d) Transportar persones o mercaderies mitjançant contraprestació; e) Subarrendar el vehicle; f) Cometre actes delictius amb el vehicle, fins i tot si l'acte només té la consideració de delictiu en el lloc de comissió; g) Conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques, motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia; h) Utilitzar el vehicle per empènyer o remolcar altres vehicles: i) Utilitzar el vehicle en cas de risc, especialment, d'il · luminar els pilots d'alarma del quadre de comandaments. j) Portar en el mateix substàncies tòxiques, inflamables i en general perilloses; k) Manipular el comptaquilòmetres del vehicle, havent de comunicar immediatament a l'arrendador qualsevol avaria del mateix.
  • 3. En els arrendaments efectuats a Mallorca, es prohibeix de forma expressa el desplaçament del vehicle fora de l'illa.
  • 4. L'arrendatari de tenir cura que la càrrega del vehicle estigui col · locada i respectant sempre els límits de càrrega i / o d'ocupants autoritzats per al vehicle. És responsabilitat de l'arrendatari el tancar el vehicle degudament a abandonar-lo.
  • 5. L'arrendatari respondrà personalment i solidàriament de les persones que condueixin el vehicle durant l'arrendament.
  • 6. Sense perjudici de la responsabilitat de l'arrendatari enfront de tercers, de concórrer alguna de les circumstàncies previstes en els punts 1 a 3, l'arrendador pot donar per resolt amb efectes immediats el contracte, així com a reclamar la indemnització dels danys i perjudicis, inclosos el lucre cessant, que l'incompliment de què es tracti li hagi ocasionat.
 • D. CÀRRECS PER LLOGUER
  • 1. Els càrrecs per lloguer són els ressenyats en el contracte de lloguer. El càrrec mínim serà d'un lloguer de 12 hores. Llevat que s'hagi convingut una bonificació o preu especial, s'aplicaran els càrrecs per lloguer relacionats en les taules de preus exposades a qualsevol oficina de Vima rent a car. Respecte de conductors menors de 23 anys d'edat o tres anys d'antiguitat del permís de conduir poden aplicar tarifes específiques o càrrecs addicionals.
  • 2. En el preu de lloguer, no estan inclosos els costos tals com proveïment, gasolina, costos de tramitació, així com els costos de lliurament o retirada del vehicle fora d'una estació de Vima, ni els impostos aplicables, llevat que vinguin específicament esmentats. Els preus, ofertes i descomptes especials no s'aplicaran si l'arrendatari es demora en el pagament. L'arrendador es reserva la possibilitat de modificar els càrrecs i descomptes que portin causa d'un manifest error o de dades incorrectes aportades per l'arrendatari.
  • 3. Respecte dels suplements o extres, com ara quilometratge, cadires infantils, telèfon, sistemes de navegació,, taxes aeroport, etc., Es facturaran els mateixos en base a les tarifes vigents en el moment de fer la reserva. En cas de no haver-se reservat amb anterioritat, regiran les tarifes vigents en el moment de retirar el vehicle.
  • 4. Excepte acord escrit en contra, l'arrendatari haurà de reintegrar, de conformitat als preus fixats en les tarifes Vima rent a car, l'arrendador els costos de devolució a origen dels vehicles que es retornin en una estació diferent de la de retirada.
  • 5. L'arrendador si recull el cotxe a l'aeroport de Palma, pagarà el tiquet de l'aparcament per poder sortir-ne, aquest pagament no serà imputable a l'empresa Vima rent a car.
 • E. VENCIMENT, CONDICIONS DE PAGAMENT, GARANTIES
  • 1. El preu de lloguer, així com suplements contractats com per exemple, limitacions de responsabilitat, despeses de lliurament, taxes aeroportuàries, etc., I impostos, vencen i són pagadors a l'inici de l'arrendament.
  • 2. En relació a les reserves de tarifa prepagament el preu del lloguer així com els altres imports convinguts s'han de pagar en fer la reserva i es carregaran a la targeta de crèdit que l'arrendatari comuniqui.
 • F. ASSEGURANCES
  • 1. El vehicle arrendat disposa de l'assegurança de Responsabilitat Civil obligatori amb una cobertura màxima de 50 milions d'euros.
  • 2. La cobertura de l'assegurança del vehicle per danys propis per robatori, incendi i per força major tindrà la cobertura reservada. Amb franquícia o sense franquícia.
  • 3. Les franquícies per sinistre aplicables són les vigents i contractades abans del lloguer.
  • 4. De la mateixa manera, queda exclosa la cobertura de l'assegurança en els sinistres en què el conductor del vehicle no fos un conductor autoritzat no estigués en possessió d'un permís de conducció en vigor, d'utilitzar el vehicle contravenint el que disposen els punts C. 2., C.3 i C.4. així com en els supòsits de la xifra I.2 d'aquestes condicions.
 • G. ACCIDENTS / ROBATORI / OBLIGACIÓ DE DENÚNCIA
  • 1. En cas d'accident, robatori, incendi, danys produïts per la natura, i en general en qualsevol supòsit de danys, haurà l'arrendatari fer el que sigui procedent per protegir els interessos de l'arrendador. Especialment, donarà immediatament a la policia davant la comissió d'un delicte, si hi ha ferits o si s'ha d'investigar la culpabilitat dels implicats.
  • 2. En cas d'accident, haurà l'arrendatari emplenar el comunicat de declaració amistosa normalitzat que trobarà entre la documentació del vehicle i posar en coneixement de l'arrendador de l'accident en un termini no superior a les 24 hores, mitjançant còpia de l', l'original lliurarà en el termini màxim de dos dies. Si el contrari es negués a subscriure un comunicat de declaració amistosa, haurà l'arrendatari sol · licitar la presència policial.
  • 3. Per la resta, en qualssevol supòsits de danys al vehicle, haurà l'arrendatari redactar i lliurar a l'arrendador un informe descriptiu dels mateixos.
  • 4. Els comunicats d'accident i / o de danys referits en els anteriors punts s'ompliran de forma completa i amb el màxim possible de detalls, tant respecte dels danys com de les circumstàncies en què els mateixos s'han produït.
  • 5. No respondrà l'arrendador per danys o sostracció dels objectes dipositats a l'interior del vehicle.
  • 6. El sinistre del vehicle no implica automàticament una obligació de l'arrendador de posar a disposició un vehicle de substitució.
 • H. RESPONSABILITAT DE L'ARRENDATARI.
  • 1. L'arrendatari rep el vehicle en correcte estat de manteniment i xapa, sense deficiències, excepció feta de les observacions que, si s'escau s'efectuïn en rebre el vehicle. Haurà retornar-lo en el mateix estat. L'arrendatari és responsable davant l'Arrendador per qualssevol danys o robatori del vehicle així com en general, perjudicis per incompliments contractuals, fora de perill les limitacions de responsabilitat que el mateix contracti, a més del que resulti d'aplicar les disposicions legals vigents en allò no regulat en aquestes condicions.
  • 2. Mitjançant el pagament d'una contraprestació, l'arrendatari tindrà la possibilitat de limitar la seva responsabilitat pels danys que ocasioni al vehicle l'import de la franquícia que es convingui. Les garanties que pot contractar són: Assegurança amb franquícia: queda limitat a l'import de la franquícia prevista en el contracte, Assegurança sense franquícia: l'arrendador queda eximit de pagament per danys externs al vehicle. Assegurança de pneumàtics i vidres: mitjançant el pagament del qual queden coberts els danys en els pneumàtics i vidres. D'contractar aquestes opcions i produir-se un sinistre l'arrendatari només respondrà davant l'arrendador, a més de l'import de la franquícia: La limitació de la responsabilitat contractual esmentada en aquest punt només tindrà vigència mentre estigui vigent el contracte d'arrendament.
  • 3. D'altra banda, respondrà sense limitació l'arrendatari per la vulneració de qualsevol de les disposicions normatives que cometin durant la vigència del contracte, especialment per infraccions de trànsit. Es facturarà una suma de 20 € per gestió de multes imputables al conductor.
  • 4. No quedaran coberts per la limitació de responsabilitat que es contracti els danys que s'ocasionin a l'interior del vehicle, els ocasionats per raó d'un repostatge incorrecte o els danys al motor; tampoc els danys a vidres i retrovisors, ni als pneumàtics, llevat contractació de l'assegurança corresponent, ni els danys en baixos o sostre del vehicle així com el cost com a conseqüència de la pèrdua / dany de la clau del vehicle.
 • I. DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE
  • 1. El contracte d'arrendament tindrà la durada inicialment pactada, al final de la qual s'haurà d'haver tornat el vehicle. No obstant podrà ser prorrogat previ consentiment de l'arrendador, sempre que que l'arrendatari ho sol · liciti amb tres dies d'antelació.
  • 2. L'arrendatari està obligat a lliurar el vehicle, les claus, documentació i accessoris, al lloc convingut i abans del venciment del termini contractat. ho haurà de fer dins de l'horari normal d'oficina exposat en cadascuna de les estacions de Vima rent a car.
  • 3. Les tarifes especials només regiran per als períodes especificats en l'oferta.
  • 4. En cas de lliurament tardana del vehicle, es facturarà d'acord amb les tarifes vigents en aquest moment.
  • 5. És responsabilitat de l'arrendatari el garantir el lliurament del vehicle en el lloc convingut.
  • 6. L'arrendatari tornarà el vehicle, les claus, la documentació i els accessoris en el mateix estat en què se li van lliurar.
 • J. AUTORITZACIÓ AL CÀRREC D'IMPORTS:
  • Mitjançant la contractació amb l'arrendador i la comunicació de les dades de la targeta de crèdit en el moment de la contractació o en un moment posterior, l'arrendatari autoritza a l'arrendador perquè s'imputi a la mateixa els crèdits que pel preu de lloguer, fiança i qualssevol altres costos i responsabilitats esmentats en aquestes condicions, es meriten en relació amb el contracte de lloguer.
 • K. PROTECCIÓ DE DADES
  • 1. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de VIMA RENT A CAR SL CIF B07657620 y domicilio social sito en C/ LA MARINA 25 07659, CALA FIGUERA (MALLORCA) (ILLES BALEARS),, con la finalidad de gestionar el alquiler del vehículo. En cumplimiento con la normativa vigente, VIMA RENT A CAR SL informa que los datos serán conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO.
  • 2. Asimismo le informamos que los tratamientos mencionados en el párrafo anterior se encuentran legitimados por la satisfacción del interés legítimo de VIMA RENT A CAR SL
  • 3. Asimismo le informamos que el tratamiento indicado en el párrafo anterior es requerido para la ejecución del contrato entre usted y nuestra empresa.
  • 4. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
  • 5. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato.
  • 6. VIMA RENT A CAR SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que VIMA RENT A CAR SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.